Zpracování osobních údajů GDPR

 

Zpracování osobních údajů

Provozovatel e-shopu : Radek Pulkrábek IČ: 45560439

Správce a zpracovatel: Radek Pulkrábek IČ: 45560439

Důvod zpracování osobních ůdajů: vytvoření a potvrzení objednávky zboží a služeb. Zaznamenání v dokladech, které určují zákony.

Za jakým ůčelem jsou osobní údaje zpracovány: doručení a předání objednaného zboží a služeb. Zasílání aktuálních nabídek a novinek.

Ukládání a uchovávání osobních údajů: V elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečeném serveru po dobu 3 let. V tištěné podobě v zabezpečených prostorách ve lhůtách, krteré určují zákony.

Předání osobních údajů třetím stranám: osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma firem, které zajišťují dopravu objednaného zboží. 

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Osobní údaje
Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě (o jejích zaměstnancích už ale ano), údaje o osobách zemřelých, nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení) a mezi osobní údaje nepatří údaje anonymizované, tedy takové, které původně možnost identifikace osoby obsahovaly, ale takový identifikátor z nich byl odstraněn. Oproti dřívější praxi směrnice naopak mezi osobní údaje zařazuje i dynamické IP adresy či jiné virtuální identifikátory.

Vybraná práva subjektu údajů
Mimo dalších, má subjekt údajů následujcí práva:
1.na opravu
2.na výmaz (tzv. právo být zapomenut)
3.na omezení zpracování

KAPITOLA I Obecná ustanovení
Článek 1 Předmět a cíle
Článek 2 Věcná působnost
Článek 3 Místní působnost
Článek 4 Definice
KAPITOLA II Zásady
Článek 5 Zásady zpracování osobních údajů
Článek 6 Zákonnost zpracování
Článek 7 Podmínky vyjádření souhlasu
Článek 8 Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti
Článek 9 Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Článek 10 Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Článek 11 Zpracování, které nevyžaduje identifikaci
KAPITOLA III Práva subjektu údajů
Oddíl 1 Transparentnost a postupy
Článek 12 Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
Oddíl 2 Informace a přístup k osobním údajům
Článek 13 Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů
Článek 14 Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Článek 15 Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Oddíl 3 Oprava a výmaz
Článek 16 Právo na opravu
Článek 17 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Článek 18 Právo na omezení zpracování
Článek 19 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Článek 20 Právo na přenositelnost údajů
Oddíl 4 Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Článek 21 Právo vznést námitku
Článek 22 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Oddíl 5 Omezení
Článek 23 Omezení
KAPITOLA IV Správce a zpracovatel
Oddíl 1 Obecné povinnosti
Článek 24 Odpovědnost správce
Článek 25 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
Článek 26 Společní správci
Článek 27 Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii
Článek 28 Zpracovatel
Článek 29 Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Článek 30 Záznamy o činnostech zpracování
Článek 31 Spolupráce s dozorovým úřadem
Oddíl 2 Zabezpečení osobních údajů
Článek 32 Zabezpečení zpracování
Článek 33 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Článek 34 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Oddíl 3 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
Článek 35 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Článek 36 Předchozí konzultace
Oddíl 4 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Článek 37 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Článek 38 Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Článek 39 Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Oddíl 5 Kodexy chování a vydávání osvědčení
Článek 40 Kodexy chování
Článek 41 Monitorování schválených kodexů chování
Článek 42 Vydávání osvědčení
Článek 43 Subjekty pro vydávání osvědčení
KAPITOLA V Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Článek 44 Obecná zásada pro předávání
Článek 45 Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Článek 46 Předávání založené na vhodných zárukách
Článek 47 Závazná podniková pravidla
Článek 48 Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie
Článek 49 Výjimky pro specifické situace
Článek 50 Mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních údajů
KAPITOLA VI Nezávislé dozorové úřady
Oddíl 1 Nezávislost postavení
Článek 51 Dozorový úřad
Článek 52 Nezávislost
Článek 53 Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu
Článek 54 Pravidla pro zřízení dozorového úřadu
Oddíl 2 Příslušnost, úkoly a pravomoci
Článek 55 Příslušnost
Článek 56 Příslušnost vedoucího dozorového úřadu
Článek 57 Úkoly
Článek 58 Pravomoci
Článek 59 Zprávy o činnosti
KAPITOLA VII Spolupráce a jednotnost
Oddíl 1 Spolupráce
Článek 60 Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady
Článek 61 Vzájemná pomoc
Článek 62 Společné postupy dozorových úřadů
Oddíl 2 Jednotnost
Článek 63 Mechanismus jednotnosti
Článek 64 Stanovisko sboru
Článek 65 Řešení sporů sborem
Článek 66 Postup pro naléhavé případy
Článek 67 Výměna informací
Oddíl 3 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Článek 68 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Článek 69 Nezávislost
Článek 70 Úkoly sboru
Článek 71 Zprávy
Článek 72 Postup
Článek 73 Předseda
Článek 74 Úkoly předsedy
Článek 75 Sekretariát
Článek 76 Důvěrnost
KAPITOLA VIII Právní ochrana, odpovědnost a sankce
Článek 77 Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Článek 78 Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu
Článek 79 Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli
Článek 80 Zastupování subjektů údajů
Článek 81 Přerušení řízení
Článek 82 Právo na náhradu újmy a odpovědnost
Článek 83 Obecné podmínky pro ukládání správních pokut
Článek 84 Sankce
KAPITOLA IX Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování
Článek 85 Zpracování a svoboda projevu a informací
Článek 86 Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům
Článek 87 Zpracování národních identifikačních čísel
Článek 88 Zpracování v souvislosti se zaměstnáním
Článek 89 Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely
Článek 90 Povinnost mlčenlivosti
Článek 91 Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími
KAPITOLA X Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty
Článek 92 Výkon přenesené pravomoci
Článek 93 Postupy projednávání ve výboru
KAPITOLA XI Závěrečná ustanovení
Článek 94 Zrušení směrnice 95/46/ES
Článek 95 Vztah ke směrnici 2002/58/ES
Článek 96 Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Článek 97 Zprávy Komise
Článek 98 Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany údajů
Článek 99 Vstup v platnost a použitelnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás telefonicky
nebo e-mailem

 

+420 776 529 557

 

 

objednavky@cauvino.cz

 


Naše recenze na Heuréce